Bolag och företagande

Så fungerar offentliga upphandlingar

7132328-business-meeting-with-work-on-contract

I Sverige beräknas att offentlig sektor köper varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Och vill man vara en leverantör av några av dessa varor eller tjänster behöver man gå igenom en process kallad offentlig upphandling.

Händelseförloppet av en offentlig upphandling ser ut som följande:

 1. Annons – en myndighet annonserar om upphandling.
 2. Förfrågningsunderlag – ett dokument som beskriver vad som ska upphandlas görs tillgängligt.
 3. Anbud – företag lämnar in anbud och mer eller mindre tävlar om att få bli leverantör.
 4. Utvärdering – myndigheten utvärderar alla inkomna anbud.
 5. Tilldelningsbeslut – myndigheten fattar beslut om vilket företag som blir tilldelad rollen som leverantör. Detta beslut kan dock överklagas.
 6. Avtal  – företaget som vann anbudet tecknar avtal med den upphandlande myndigheten.

För företagare är det viktigaste steget ”anbud” där de måste formulera det bästa möjliga anbudet för att ha en chans att vinna. Det kan ofta handla om väldigt stora summor och många företag ser till att skaffa sig utbildning i offentlig upphandling för att kunna konkurrera effektivt på marknaden.

Fem grundprinciper styr alla offentliga upphandlingar och bygger på ett EG direktiv, som är likadant i hela EES/EU. Syftet med dessa grundprinciper, är att alla myndigheter ska behandla alla som vill få affärskontrakt i den offentliga sektorn, lika. Dessutom får det inte heller förekomma lojalitet mot tidigare leverantörer liksom det egna landet.

Så här ser de fem grundprinciperna ut som måste beaktas vid offentliga upphandlingar:

 • Icke-diskriminering – i förfrågningsunderlaget får inte den upphandlande myndigheten/enheten ställa krav som enbart svenska företag kan uppfylla, oavsett om upphandlaren inte förväntar sig anbud från leverantörer från annat land.
 • Likabehandling – innebär i korthet att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. All information ska vara tillgänglig till samtliga leverantörer samtidigt och tidsfristen ser lika ut för alla.
 • Proportionalitet – högre krav än vad som är ändamålsenligt och behövs får inte ställas av upphandlande myndighet/enhet. De krav som ställs på leverantör måste står i proportion till de behov som upphandlingen ska täcka.
 • Öppenhet – de uppgifter som rör upphandlingen får inte vara hemliga, de ska vara klara och tydliga och innehålla samtliga krav. resultatet av upphandlingen ska informeras till samtliga leverantörer som deltagit i anbudsförfrågningen.
 • Ömsesidigt erkännande – betyg, certifikat och intyg måste godkännas av upphandlande myndighet/enhet om dessa utfärdats av annat EU-medlemsland. Varor och tjänster som godtas  och säljs i annat EU-land måste även godtas här.

Official contracts_(1)

Just nu befinner sig den svenska marknaden i vad som har valt att kallas för ”mellantiden”. Detta beror på att nya upphandlingsregler är på väg. Dessa förändringar kommer fån EU i form av tre nya direktiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och slutligen ett koncessionsdirektiv.

Eftersom våra nuvarande direktiv bygger mycket på lagstiftningar från EU kommer både LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn) att ersättas med helt nya lagar. Utöver dessa två kommer det även införas en ny lag: LUK (lag om offentlig upphandling i tjänste- och byggnadsentrepenadskoncessioner).

Dessa nya direktiv skulle varje medlemsstat ha genomfört i sin nationella lagstiftning senaste den 18 april 2016. Men i Sverige är dock detta lagstiftningsarbete försenat och förväntas i nuläget träda i kraft först den 1 januari 2017. Tiden fram till dessa lagar träder i kraft är det man kallar för mellantiden.

Vissa bestämmelser i dessa direktiv kommer dock att börja tillämpas av både upphandlande myndigheter och domstolar trots att lagarna börjat gälla ännu. Detta har begränsats till bestämmelser man ansett är entydiga, ovillkorliga och klara och som ger rättigheter för enskilda.

För mer information om dessa direktiv och bestämmelser, och uppdateringar om läget i Sverige kan man besöka upphandlingsmyndigheten.se.